Zlepšení bezpečí pacientů prostřednictvím vzdělávání lékařů a simulace

Pokles bezpečí pacientů může vést k významné morbiditě a mortalitě. Zlepšení důrazu klinického personálu na bezpečí pacientů vyžaduje kladení důrazu na vzdělávání, praktický trénink a zapojení pacienta. Poskytovatelé zdravotní péče na všech úrovních musí mít na paměti, že pacientovo bezpečí je zodpovědností jich všech.

Co znamená bezpečí pacientů?

Bezpečí pacienta je nepřítomnost poškození, kterému lze předcházet, a prevence zbytečného poškození či újmy pacienta zdravotnickými pracovníky. Při zlepšování zdravotního stavu společnosti by se měli zdravotničtí pracovníci snažit o bezpečnost, prevenci poškození pacienta a zvýšení angažovanosti pacienta i jeho rodiny.

Podle Harvard Global Health Institute byla újma pacientů v důsledku chyb zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče uznána jako jedna z deseti nejčastějších příčin zdravotního postižení a úmrtí na světě. Takovéto postižení pacientů následně vede ke ztrátě jejich příjmu a produktivity.

Studenti ošetřovatelství a medicíny musí myslet na to, že bezpečí pacientů zahrnuje řízení rizik, správu léků, kontrolu infekcí a vzdělávání pacientů, což vyžaduje internalizaci vědomostí a principů, stejně jako začlenění praktických zkušeností.

Vzdělávání lékařů

Jako budoucí poskytovatelé zdravotní péče by se studenti měli důkladně naučit základní znalosti o bezpečí pacientů, jak stanovovat diagnózy a zacházet s pacienty tak, aby bylo zachováno jejich bezpečí a zároveň byla poskytnuta dostatečná zdravotní péče. Praktická zkušenost se současnou zpětnou vazbou od vyučujících a procvičování bez toho, aniž by skuteční pacienti byli vystaveni riziku, je ideálním tréninkovým přístupem přinášejícím pozitivní výsledky.

Učební osnovy týkající se například kontroly infekcí, klinické péče, aplikace injekcí a zavádění katetrů by měly klást důraz na důležitost bezpečí pacientů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) existuje několik různých vzdělávacích formátů, které mohou být použity při předávání znalostí v rámci bezpečnostní výchovy. Jedná se například o přednášky, výuku v malých skupinkách, diskuze na základě reálných případů, nezávislé studium, sledování pacientů, hraní rolí, lékařská simulace nebo realizování projektů.

Praktická zkušenost

Rozdíly v dodržování zásad týkajících se bezpečí pacientů lze přičíst různým úrovním znalostí o tom, jaké výsledky dodržování těchto zásad přinese. To je důvod, proč používání ošetřovatelské figuríny Nikki s poslechem od společnosti 3B Scientific umožní studentům rozvíjet kompetence týkající se péče o pacienty a jejich bezpečí. Student si pomocí této figuríny může vyzkoušet dovednosti související s přesunem pacientů, polohování, přebalování, převlékání, péči o hygienu pacienta, ošetření ran i komunikační dovednosti.

Jednou z výhod zařazení povědomí o bezpečí pacientů do zdravotnických vzdělávacích osnov je to, že je lze začlenit do tréninku procedurálních dovedností. Jakmile studenti uvidí praktickou aplikaci zásad bezpečí pacientů v reálné situaci, umožní jim to ocenit jejich hodnotu a důležitost.

Mít na paměti pacienta i jeho rodinu

Další součástí dodržování zásad týkajících se bezpečí pacientů je to, aby měl zdravotnický personál snahu o zapojení pacienta i jeho rodiny do péče a léčby pacienta. To zahrnuje například neustálou komunikaci o změnách týkajících se léčby pacienta nebo vypracování guidelines s ohledem na znalosti týkající se zdravotnických procesů, které má pacient a jeho rodina.

Sdělení léčebného plánu pacientům a jejich rodinám je klíčem ke zlepšení poskytování zdravotní péče, zatímco bude upřednostňována bezpečnost pacientů. Plánování a provádění všech činností týkajících se péče o pacienta s jeho účastí může zlepšit jeho ochotu léčbu dodržovat a zároveň tak budou dodrženy i zásady bezpečí pacientů. Tím se také zajistí, že povědomí o bezpečí pacientů bude zlepšováno po celý rok, a ne jen během světového dne bezpečí pacientů, který připadá na 17. září.

zdroj: 3B Scientific